English Slovak

Aktuality

Valné zhromaždenie 2024 Baníckeho spolku Spiš

Dňa 22. februára 2023  sa zišli členovia BSS a hostia na 15. Valnom zhromaždení  spolku, aby vyhodnotili činnosť BSS za rok 2023 a v  pláne činností na rok 2024  určili ďalšie smery svojho pôsobenia.

VZ moderovala p. M. Murzová. Správu o činností spolku za rok 2023 predniesol predseda spolku Ing. Pavol Regec. Nasledovala  správa o hospodárení, správa revíznej komisie.  Plán práce na rok 2024 a ekonomické zhodnotenie  roku  2023, ako i plán rozpočtu na rok 2024.

Namiesto odstupujúcich členov revíznej komisie spolku p. M. Jančurovej a Ing.J. Fulku boli zvolení na VZ za  jej členov p. Magda Maďarová a p. Lendacká.  

V diskusií vystúpilo niekoľko účastníkov k činností spolku, jej ďalšiemu pôsobeniu, ako i k 2% z dane z prímu.

Po VZ , pri občerstvení a pri piesňach spevokolu Šachtár si účastníci vymieňali názory a predstavy o pôsobení spolku a potrebe zaistenia finančných prostriedkov k jeho ďalšej činností.

S úctou je potrebné poďakovať sa výboru, ale i všetkým členom a organizáciám,  ktorí sa pričinili o dobré meno spolku a pomáhali pri organizovaní a realizácií jednotlivých akcií v  roku 2023.

S baníckym pozdravom                                                                               ZDAR  BOH ! 

 

Návrh plánu práce na rok 2024

1.Zorganizovať stretnutie vedenia BSS s primátorom mesta Spišská Nová Ves, ohľadne úpravy mesačných platieb za služby energií v multifunkčnom centre.                                                    

Zodp.: predseda BS, Ing. Jaško, Ing. Čuj                  Termín:  02/2024 

                                                                                                      

 2.Viesť elektronickú stránku BSS o aktuálne informácie zabezpečiť jej pravidelné dopĺňanie.                                  

Ing. Daniel J., RNDr. Daniel S.                                                 úloha trvalá

 1. Rozbor činnosti muzeálnej expozície v roku 2023, prínos pre BSS a návrh na zlepšenie návštevnosti pre študentov škôl . Ing. Čuj   02/2024       
 2. Valné zhromaždenie BSS

predseda BSS                                                                             22.2.2024           

 1. BSS zorganizuje exkurziu do priestorov baníckeho cechu Poráč, do banskej štôlni a na šachtu Poráč

predseda BSS                                                                         02- 03/2024

 1. Účasť BSS na Valného zhromaždenia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenská v Banskej Štiavnici spojené s voľbami ZBSaC predseda BSS                                                                             21.3.2024   
 2. Zorganizovať výlet detí do obce Poráč s prehliadkou bývalej štôlne a povrchu šachty Poráč. Max. počet účastníkov 20 - 25.                                                    p. M. Murzová                                                                         máj – jún 2024                                          
 3. Slávnostné otvorenie a prehliadka náučného banského chodníka v Novoveskej Hute, po obnove náučných banských tabúl a značiek

 Ing. Daniel J.,  p. V.Daniel

 1. Príprava na vydanie 7. diela Technických baníckych a hutníckych pamiatok Spiša pod názvom „Hnilecké údolie“.

 Ing. Jančura, Ing. Daniel                     Po schválení žiadosti BSS MK SR.

                                                                                                          

 1. Účasť na stretnutí 18. Európskych baníckych a hutníckych dní v Bad Ischly v Rakúsku .

Ing. Košťál  s manž.                                                                    24-26.5.2024                                                                                                     

11.Účasť na stretnutí baníckych miest a obci SR v Gelnici                              Ing.  Košťál, Ing.  Čuj  

12..Prehliadka tunela Okruhliak pri Prešove                           

Ing. Jaško                                                                                       06/2024          

13.Výjazd do Poľska , Wengierska Gorka - S1 rýchlost. cesta                         Ing. Jaško, Ing. Košťál  .                                                                 09/2024         

 1. Účasť na stretnutí baníckych miest a obcí ČR v Jílové u Prahy. predseda BSS, Ing. Košťál                                                          14.9.2024   15. Deň baníkov, geológov a  energetikov 2024 v priestore hotela  Preveza.                                                                                   

 predseda BSS, Ing. Čuj

 1. Svätá Barbora- Šachtág 2024 v budove Reduty.

Ing. Košťál, Ing, Čuj                                                                    4.12.2024       

 1. Zorganizovať 5 prednášok v priestoroch Multifunkčného centra počas Ing. Daniel r. 2024 

18.Spolupracovať s Múzeom Spiša pri prednáškových podujatiach.                                        p. Murzová                                                                            počas r.2024  19.Úzko spolupracovať s mestom SNV pri ich kultúrno-spoločenských akciách s využitím nášho Baníckeho spevokolu.                   

 1. Murzová, p. Kačírová počas r. 2024
 2. Zorganizovať spevácku súťaž spevokolov s baníckou tematikou s finančnou podporou mesta SNV.
 3. Murzová, p. Kačírová 10/2024

V Spišskej Novej Vsi

                                                                 Ing. Pavol Regec

                                                    predseda Baníckeho spolku Spiš  

 

vs2024

vs2024

vs2024

vs2024

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice