English Slovak

O nás

História Baníckeho spolku Spiš

Náš banícky spolok vznikol na podnet bývalých zamestnancov Železorudných baní. Spolok združuje 120 individuálnych a 10 kolektívnych členov. Jeho pôsobenie je zamerané na zachovávanie hmotného a nehmotného dedičstva , konkrétne na zachovanie histórie baníctva  a udržanie a propagáciu baníckych tradícií. Začiatok spolku sa datuje od roku 2008 a za roky činnosti má za sebou výsledky, ktoré z 37 spolkov organizovaných v Združení baníckych spolkov a cechov Slovenska ho radia medzi najaktívnejšie a najúspešnejšie. Naša expozícia získala na konci roka 2021 štatút múzejnej expozície od Národného múzea Slovenska so sídlom v Martine s názvom Banská múzejná expozícia Spišská Nová Ves. Sídlime v Multifunkčnom banícko-energetickom centre v Spišskej Novej Vsi na Nábreží Hornádu 14. Je tu množstvo historických artefaktov z minulosti, ktoré sa v baníctve používali, s množstvom minerálnych zbierok zo Slovenska, Čiech a z celého sveta.

Popri vnútornej expozícii máme aj vonkajšiu expozíciu, zameranú na dopravné zariadenia používané v minulosti, ale aj dodnes v rámci regiónu Spiš, ktorú sme doplnili o banské dopravné zariadenia pohybujúce  sa po závesnej dráhe. Takto rozšírená expozícia predstavuje dopravné zariadenia pohybujúce sa po banskej koľaji zo zač. 20. stor. s generačne modernejším zariadením pohybujúcim sa po závesnej dráhe používaným v baníctve od 50 - tich rokov 20. stor.

Po dohode s mestom Spišská Nová Ves a BSS Spišská Nová Ves sa malo docieliť, že vonkajšia expozícia zvýrazní banícku históriu v našom  meste a tým aj spropaguje mesto turistom.

V meste po roku 1945 sídlili banské organizácie, a to Železorudné bane, Nerudné bane, Geologický prieskum, Uránový prieskum, Banské stavby, Stredná geologicko-banícka škola a Banský úrad pretrvávajúci od 15. stor.

Spišská Nová Ves je historicky, ekonomicky a kultúrne spätá s baníctvom od dávnej minulosti. Prírodné bohatstvo a nerastné suroviny boli hlavným dôvodom jej rozvoja a veľmi dôležitého postavenia v obchodnej mape Európy.  Prvé písomné zmienky o baníctve Spiša pochádzajú už z roku 1250.

Od roku 1613 tu pôsobil Spolok svätej Barbory. Lokalizáciu spišsko-novoveskej baníckej osady s názvom Klopp – Orth, v preklade „Klepár“ alebo „Klopačka“, nájdete už v starých mapách z roku 1783 umiestnenú pri rieke Hornád. Dnes sa v týchto miestach nachádza Multifunkčného banícko-energetické centrum – Multicentrum.

Členovia Baníckeho spolku Spiš sa venujú aj publikačnej činnosti, od vzniku BSS bolo vydaných niekoľko odborných publíkácií. Pravidelne organizujeme odborné prednášky pre laickú a odbornú verejnosť a tématické výstavy. Venujeme sa aj osvetovej činnosti a spolupráci so školskými zariadeniami.

Každoročne usporadúvame Barborské slávnosti, oslavy Dňa baníkov a k zachovávaniu baníckych tradícií prispieva aj činnosť baníckeho spevokolu Šachtár, zriadeného pri BSS.

 

S pozdravom

Zdar boh

Ing.Vladimír Klaučo – predseda spolku

Č. tel. 0904531612

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice