English Slovak

Aktuality

Sadrovec v Banícko - energetickom centre.

Sadrovec

Banícky spolok Spiš a Východoslovenské kameňolomy s.r.o pripravili na 21. marec 2023 prednášku „HISTÓRIA ŤAŽBY SÁDROVCA - NOVOVESKÁ HUTA“ spojenú s premietaním nového filmu „BAŇA SADROVKA - Štôlňa MARIA“.

Celú akciu sa podujal uvádzať ako konferencier  predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. Pavol Regec. Po úvodnom slove nasledovala prednáška Ing. Daniela, ktorý poukázal na prieskum a ťažbu sadrovca ešte pred rokom 1848, kedy prišli do Novoveskej Huty francúzsky utečenci. Uviedol i prvé využitie sadrovca priamo na mieste - „Kameninová továreň Huta“.  Ing. Stanislav Rákoš, predniesol úvod k filmu, poďakoval sa spolupracovníkom, ktorý pracovali na príprave filmu. Premietaný nový film „Baňa sadrovka – Štôlňa Maria“, ukázal krásy Spiša, históriu bane, ťažbu, dopravu, úpravu, vodohospodárstvo, laboratória, odberateľov sadry a anhydritu. Nasledovala bohatá diskusia na ktorú odpovedal Ing. Rákoš, Ing. Hudý a Ing. Daniel.

Podľa vyjadrení účastníkov jednalo sa o veľmi úspešnú akciu.

Banícky spolok Spiš sa i týmto spôsobom chce poďakovať Ing. Rákošovi a Ing. Hudému i za to, že tento film budeme môcť premietať  žiakom škôl, ktorí navštívia našu „Banícku expozíciu Spiša“.

                                                                                 Ing. Jozef Daniel

Funkcie spolku

Predseda spolku

I . Schôdza novozvoleného výboru Baníckeho spolku Spiš

Dňa 28. 2. 2023 sa streli členovia novozvoleného výboru, aby sa rozdelili jednotlivé funkcie vo vedení spolku. Schôdzi predsedal novozvolený predseda spolku Ing. Pavol Regec.

Na jeho návrh boli jednotlivé funkcie vedenia spolku rozdelené nasledovne:

 • Jozef Daniel              -  podpredseda spolku
 • Jozef Košťál             -  podpredseda spolku
 • Ján Čuj             -  tajomník spolku a pokladničné operácie
 • Martina Murzová             -  marketingový manager
 • Viktor Daniel             -  člen,  kronikár, fotograf
 • František Stuhlák           -  člen, propagačná činnosť
 • Anna Kačírová              -  člen, ved. spevokolu Šachtár
 • Vladimír Čech            -  člen, spolupráca s mestom a organizáciami
 • Marián Jančura CSc. -  ved. sekcie histórie baníctva
 • Ján Jaško -  ved. sekcie tradičných baníckych podujatí

Revízna komisia bude v nasledujúcom volebnom období pracovať nasledovne:

Jozef Slamený                                  -  predseda

Ing. Ján Fulka                                   -  člen

Mária Jančurová                             -  člen       

 

V Spišskej Novej Vsi 28. 2. 2023                                                    Ing. Pavol Regec

                                                                                                predseda Baníckeho spolku Spiš

 

Vedenie BS

Valné zhromaždenie 2023 Baníckeho spolku Spiš.

Rok 2022 bol rokom 555 výročia spomienok na prvý banícky spolok v Spišskej Novej Vsi, Spolok sv. Barbory. Rok 2023 je zase 15 rokom činností nášho spolku.

 1. februára 2023 sa zišli členovia BSS a hostia na 14. Valnom zhromaždení  spolku, aby vyhodnotili činnosť BSS za rok 2022 a v Kalendáriu, pláne činností na rok 2023 si určili ďalšie smery svojho pôsobenia.

Minútou ticha sme si spomenuli na nášho predsedu Ing. Vladimíra Klauča. Potom nasledoval obvyklý program VZ a to prednesenie správy o činností spolku za rok 2022, správa o hospodárení, správa revíznej komisie kalendárium a ekonomický plán na rok 2023. Na VZ 2023 sa volilo i nové vedenie spolku. Novým predsedom spolku sa stal dlhoročný člen vedenia spolku Ing. Pavol Regec. Vo výbore budú v ďalšom funkčnom období pracovať: Ing. Jozef Daniel, Ing. Jozef Košťál, Ing. Ján Čuj, Ing. Marián Jančura, Martina Murzová, Anna Kačírová, Viktor Daniel, Ing. Ján Jaško, Ing. Vladimír Čech,, František Stuhlák. V revíznej komisií Jozef Slamený (predseda), Ing. Fulka a Maria Jančurová.

S úctou je potrebné poďakovať sa starému výboru, ale i všetkým členom, spolupracovníkom a organizáciám,  ktorí sa pričinili o dobré meno spolku a pomáhali pri organizovaní a realizácií jednotlivých akcií v zložitom roku 2022. Novému  riadiacemu  výboru spolku želáme mnoho zdaru  úspechov v činností s Baníckym pozdravom

ZDAR  BOH !                                                                           Banícky spolok Spiš

HISTÓRIA ŤAŽBY SÁDROVCA - NOVOVESKÁ HUTA

„HISTÓRIA ŤAŽBY SÁDROVCA - NOVOVESKÁ HUTA“

Pozvánka na prednášku 21.3.2023

Rozlúčka s predsedom Baníckeho spolku Spiš Ing. Vladimírom Klaučom

Posledný šachtág - Portál Spišská Nová Ves - TV Reduta (snv.sk)

Rozlúčka s Vladimírom Klaučom (pdf)

 

Rozlúčka s predsedom Baníckeho spolku Spiš

Ing. Vladimírom Klaučom (*1936 - +2022)

 

Deň 28. december 2022 sa stal čiernym dňom Baníckeho spolku Spiša, ako i všetkých, ktorí ho poznali. Na cintoríne v Smižanoch sme sa navždy rozlúčili s našim priateľom, známim a predsedom Baníckeho spolku Spiš Ing, Vladimírom Klaučom.

Prejavy na cintoríne boli prejavmi o jeho životnej ceste a to od narodenia v Hrabušiciach, cez školy v Smižanoch a Spišskej Novej Vsi až Banícku fakultu v Košiciach. Po jej skončení to bola plodná práca v Železorudných baniach až po riaditeľa v Rudňanoch a Smolníku. Počas tejto práce bol 2x vyslaný ako expert na Kubu.

Po odchode do dôchodku aktívne pracoval v Baníckych spolkoch, ako predseda v Rudňanoch a neskoršie v Baníckom spolku Spiš.

Jeho život vo svojich vystúpeniach na cintorine zhodnotili J. Lapšanský, M. Szitová, E. Szombathy a A. Kačírová. Spoluúčinkoval banícky spevokol Šachtár. Pri truhle stala Banská stráž.

Po rozlúčke na cintoríne nasledoval v sále reštaurácie Vyšná „Smútočný šachtág“, Tento Smútočný šachtág viedol Š. Kupčík. J. Daniel vo svojom príhovore upriamil pozornosť na hlavné zásluhy V. Klauča  v prospech baníctva, ako i Baníckeho spolku Spiš. Nasledovalo prečítanie kondolencií celého radu významných osobností, ktorí ho poznali, ale nemohli sa pohrebu zúčastniť. Kondolenčné listiny prečítali vnučky V. Klauča.

V ďalšej častí vystúpilo so svojimi skúsenosťami a zážitkami s V. Klaučom celý rad účastníkov včítane primátora P. Bečarika, starostky Smižian M. Szitovej, J. Klaučovej, V. Klauča ml., E. Szombatyho, ako i účastníci jednotlivých spolkov.

Zaznela i obľúbená pieseň zosnulého “Na Kráľovej holi“. Miesto v slávnostnej prezidiálnej tablici, ktoré patrilo Ing. Klaučovi bolo prázdne, nahradil ho len obraz s jeho fotografiou. Na stole bolo jeho nevypité pivo, ktoré postupne vypili členovia prezidiálnej tablice. Po vyprázdnení pohára Ing. Jozef Daniel a Ing. Erik Sombathy ho  rozbili fokošom nad brotvanom. Ucho aj so smútočnou stuhou odovzdali manželke zosnulého.

Ukončenie Smútočného šachtágu bolo Baníckou hymnou v podaní Šachtáru.

Je potrebné sa poďakovať všetkým čo pripravili dôstojnú rozlúčku s tak významným človekom, akým bol po celý svoj život Ing. Vladimír Klaučo.

Foto : V. Daniel                                                                                        Ing. J. Daniel

 

 

BARBORSKÉ SLÁVNOSTÍ 2022

BARBORSKÉ SLÁVNOSTÍ 2022

Barborské slávností, po minuloročnej pauze spôsobenou pandémiou, sa konali v koncertnej veľkej sále Reduty 6.decembra 2022.

Moderátor Jaroslav Bohunčák predniesol báseň s baníckou tematikou a minutou ticha si účastníci uctili tých, ktorí opustili rady spolku v rokoch 2021 a  2022.

Tradičný Šachtág  sa riadil podľa novelizovaného „ Pivného zákona“. Za zvukov baníckej klopačky uniformovaní baníci a študenti vystavili na čestné miesto banícke a mestské zástavy, ako i putovnú štandardu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska spolu s baníckymi spolkovými insígniami. Mgr. Valter Kirol sa stal  predsedom prezídia, dozor a dohľad nad priebehom šachtágu prijal a miesto v kresle „Čestného prezídia“ zaujal slávny semester Ing. Vladimír Čech.

Prezídium: miesto v prezidiálnej tablici prijať ráčili títo vznešení semestri :

 • Viliam Hosa , Banícky cech horného Spiša
 • Richard Kaňa, Slovenská banská, Hodruša-Hámre
 • Jaroslav Zeman, Banícky cech horného Spiša
 • Jozef Daniel, podpredseda Baníckeho spolku Spiš .

Kantor pán  Ambróz Pačnár, nadlišiak – fuchsmajor – Mgr. Štefan Kupčík, pivný dispečer František  Stuhlák. akt svätenia dupláka  Jaroslav Bohunčák, kontráriá Ing. Jozef Košťál a Viktor Daniel.

Do kruhu baníckej rodiny a za členov baníckeho spolku boli prijatí skokom cez kožu a pasovaním adepti:

pán  Adan  Akram , poslanec MZ - kmotor Ing. Jozef Košťál

PhDr. Peter Karpinský, PhD. - UPJŠ Prešov - kmotra Anka Kačírová

Mgr. Miroslava Szitová, PhD. - starostka Smižian- kmotor Jozef Slamený

Na  Barborskej slávnosti boli odovzdané vyznamenania ZBSaC Pamätná medaila sv. Barbory resp. vyznamenanie Za zachovanie baníckych tradícií, udelené ministrom Ministerstva hospodárstva a to pani Anne Kačírovej, vedúcej spevokolu Šachtár, Ing. Mariánovi Jančurovi CSc, Ing. Františkovi Pramukovi, Tovarišstvo poráčskeho baníctva, a Slavomírovi Kyseľovi, Banícky cech HS Poprad. Vyznamenanie odovzdali predseda ZBSaC Ing. Erik Sombathy  a  Ing. Pavol Zajac.

Gratulačné listy pri príležitostí životného jubilea  boli odovzdané Jozefovi Slamenému  80 rokov,  RNDr. Helene Smolárovej 75 rokov, Jánovi Bolfovi 75 rokov.

Tradičnú súťaž v pití piva zo žien vyhrala p. Agnesa Piatnicová, z mužov Viktor Daniel. BSS ďakuje p. Adanovi Akranovi za výborné pivo, ako i pekné dary súťažiacim v pití piva.

Podľa názoru zúčastnených Barborské slávností 2022 boli jedny z najlepších, ktoré od roku 2008 poriada BSS. Je potrebné sa poďakovať všetkým , ktorí sa pričinili o jeho náplň a kvalitu. Zvlášť baníckemu spevokolu Šachtár pod vedením p. Pačnára, Mgr. Valterovi Kirilovi, Ing. Vladimírovi Čechovi, Jaroslavovi Bunčákovi, Ing. Janovi Čujovi, Viktorovi Danielovi, Ing. Jozefovi Košťálovi, ako i žiakom a učiteľom Mgr. Mariánovi Mikulovi a Mgr. Štefanovi Kupčíkovi PhD.,  a žiakom Hotelovej akadémie.

Fotografie: Viktor Daniel                                                  Ing. Jozef Daniel

 

barborske_slavnosti_2022.pdf

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice