English Slovak

Aktuality

DEŇ BANÍKOV BANÍCKEHO SPOLKU SPIŠ 2023

15 výročie

Dňa 15.9.2023 sa zišlo viac ako 60 členov Baníckeho spolku Spiš a hostia za mesto Spišská Nová Ves – Ing. Bečarik, Ing. Geletka a A. Akram, starostka Spišských Tomášoviec Mgr. Zuzana Nebusová, Smižian Mgr. Miroslava Szitová, PhD., Žakaroviec Ing. Štefan Tulipán, ako i predseda Baníckeho cechu Slovinky Gabriela Kopnická, v turistickom zariadení na území Slovenského raja Čingov – IHLA.

Cieľom stretnutia bolo nielen pripomenutie si Dňa baníkov, hutníkov a energetikov, ale tiež 15 rokov činností Baníckeho spolku Spiš.

Slávnostná časť stretnutia uviedla konferencierka Maťa Murzová. Banícky spevokol Šachtár zaspieval na začiatku programu hymnickú pieseň a na konci Banícku hymnu,

Hlavný prejav predniesol predseda BSS Ing. P. Regec, ktorý spomenul činnosť BSS počas jeho 15 ročnej existencie a hlavnú činnosť spolku v Baníckom roku 2022 – 2023. Účastníkom bolo odovzdané 8 číslo Baníckeho slova venované hlavne činností za 15 rokov jeho aktívnej práce.

Po jeho prejave nasledovali pozdravné  prejavy jednotlivých hostí.

V kultúrnej častí vystúpila tanečná skupina Montana, ktorá uchvátila účastníkov sviežimi tancami.

V športovej častí sa súťažilo v šípkach – 1. miesto Kupčík, 2. mieto Maniak, 3. miesto Neuzerová, šipky detí – Rorgáč D., Forgáč M., Majochová, loptičky dospelý - Janíček, Kupčík, Neuzerová, loptičky deti – Forgáč D., Majochová, Forgáč M.,  plechovky – Tulipán, Maniak, Maniaková, plechovky detí – Forgáč D., Forgáč M. Majochová,petang – Regecová,  Josková, Hanuščinová.

V baníckej súťaží v pití piva zvíťazil u mužov Štefan Tulipán a u žien Eva Regecová.

Nasledoval výborný guláš Michala Pacáka, občerstvenie a zábava.

Je potrebné poďakovať sa všetkým účastníkom za výborne zvládnutie slávnostného stretnutia ale hlavne organizátorom, pracovníkom zariadenia IHLA a sponzorom podujatia mestu Spišská Nová Ves, Uranpresu, polancovi MZ SNV p. A. Akramovi, a zaželať BSS ešte mnoho síl a úspechov v ich ďalšej činností.

                                                                                                         ZDAR  BOH !

Deň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň Baníkov

 

 

15. stretnutie Banských miest a obcí Slovenska.

V dňoch 25. - 26. 8. 2023 sa konalo 15. stretnutie BMaO Slovenska v mestách Revúca a Jelšava.

Za BS Spiš sa stretnutia  zúčastnili: Ing. Ján Jaško s manželkou, Ing. Ján Čuj, František Stuhlák a Mária Hanuščinová. Členovia BSS sa zúčastnili na nasledujúcich akciách stretnutia:

- sprievod baníckych a hutníckych spolkov mestom

- ekumenická bohoslužba v Kostole sv. Petre a Pavla, odhalenie tabule sv. Barbory v kostole

- kaštieľný deň na nádvorí Coburgovského kaštieľa, kde sa konal slávnostný ceremoniál:

                -  príhovory primátorov Revúcej a Jelšavy, starostu Ľubeníka a pozvaných hostí 

                - stužkovanie spolkových a cechovných zástav

                - odovzdanie barborského svetla a putovnej zástavy mestu Jelšava

                - odovzdanie vyznamenaní Ministra hospodársva SR 

                - uvedenie knihy "Kvety baní  II" do života od autora Ing, Richarda Kaňu.

               - ukončenie ceremoniálu baníckou hymnou.

Ing. Ján Čuj si na tomto stretnutí prevzal cenu Ministra hospodárstva SR „Za zachovanie baníckych tradícií“.

Následne pokračoval kultúrny program pre všetkých návštevníkov stretnutia. 

Foto: Ing. Ján Jaško                                                                                             Ing. Ján Čuj

Členovia BSS blahoželajú Ing. Čujovi k udelenej cene.

 

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Posledná prednáška pred prázdninami.

Posledná prednáška pred prázdninami.

Organizátori:  Občianske združenie Banícky spolok Spiš a Tovarišstvo Poráčskeho baníctva

Autor: Miloš Greisel - Tovarišstvo Poráčskeho baníctva

Názov prednášky:   HNILČÍK  HISTÓRIA  A  SÚČASNOSŤ

Termín:   20. júna 2023

Autor oboznámil prítomných so súčasným rozmiestnením osád na Hnilčíku akými bol Štolvek, Cechy,  Zimná dolina, Bindt, Jerohuta, Mraznica, Roztoky, Poľana, Domky s premietnutím vysoko kvalitných zimných a letných  fotografií autora. Mlynárstvo na Hnilčíku po dobu tvania 200 rokov do roku 1951. V ďalšom autor uviedol  „Sedem divov Hnilčíka“, za ktoré považuje

 1. Div povrchové dobývky
 2. Div podzemná gotika - lomené oblúky v ústiach štôlni a v miestach veľkých tektonických porúch, kamenné výstuže postavené na sucho z materiálu, ktorý vydobyli
 3. Div Rozpojovanie hornín pomocou tekutého kyslika - svetový unikát
 4. Div Zavedenie elektriny na Bindt, ako tretie miesto na Slovensku v roku 1893
 5. Div Gáplova sien v štôlni Gezwang
 6. Div Železnice, lanovky, brenzy na území Hnilčíka

7 Div Pamiatkovo chránené stavby na Hnilčíku - Múzeum, škôlka, Banská klopačka na Roztokoch a Bindte, Staré banské domy na Roztokoch, Dom štajgrov, dom vedúceho, nemocnica, Kasíno. Na Bindte dom vedenia závodu, dva sklady výbušnín, ruiny železiarní na Bindte, dom konečnej stanice železničky do Markušoviec.

Záverom autor Miloš Greisel pozval prítomných na návštevu Hnilčíka a to formou fotografií z Banícko – miestnej expozície Hnilčíka, sprístupnenej štôlne Ľudmila, ako i z ďalších miestnych atrakcií.

Obr1

Obr.2

Konferencia „SPIŠSKÁ MEĎ V NOVOVEKÝCH DEJINÁCH“.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 3. – 4. júna 2023, pričom organizátormi boli  

Spišský dejepisný spolok Levoča  a  Banícky spolok Spišská Nová Ves.

Prvý deň sa konali prednášky, po otvorení a úvodných slovách Mgr. Vladimíra Olejníka, PhD., a Ing Pavla Regeca. Postupne predniesli prednášky o spišskej medi  Mgr. Miroslav Lacko, PhD., Mgr. Peter Konečný, PhD.,  Ing. Marián Jančura, CSc., Ing Jozef Daniel, Mgr. Lukáš Patera, Ing. Stanislav Manca, CSc. a Miloš Greisel. K jednotlivým prednáškam bola diskúsia.

Druhý deň, 4. júna, bola exkurzia do Baníckej expozície Baníckeho spolku Spiš, odtiaľ do Hnilčíka (skanzen a fáranie do štôlne Ľudmila), Smolníka (návšteva Heimatstube, Muzeálnej expozícia „Príbeh medi – Smolník“ v podzemných priestoroch v objekte Reštaurácia Alžbeta a banskej expozície manželov Vailicovcov v priestoroch penziónu Marianna). Niektorí členovia exkurzie navštívili na záver Banské múzeum v Gelnici.

Je potrebné poďakovať sa okrem organizátorov a vedenia historickej  Reduty i pracovníkom, ktorí zaistili sprievodcovstvo v jednotlivých banských expozíciách a to Ing. Pavlovi Regecovi a Ing. Jánovi Čujovi – Banícky spolok Spiš, Ing. Mariánovi Jančurovi a Ing. Jánovi Černíkovi – Hnilčík, Blanke Čechovej, Ladislavovi Mackovi, manželom Vasilicovcom – Smolník.                                  

                                                                                                                 Ing, Jozef Daniel

 

cu1

cu2

cu3

cu4

 

Prednáška „Čaro a krásy podzemia“.

Dňa 16.5.2023 sa uskutočnila v Banícko – energetickom centre prednáška, ktorej autormi boli Viktor Daniel a Miloš Greisel. Už prvé čaro bolo v tom, že prednášku pripravili v spolupráci  uvedení členovia dvoch baníckych  spolkov, a to Baníckeho spolku Spiš a Tovarišstva Poračského baníctva.

Prednášatelia postupne predstavili jednotlivé banícke lokality ako Hnilčík, Slovinky, Opálové bane na Dubníku, Poráč, Medvedia štôlňa, Malužina i s Modrou jaskyňou a ďalšie lokality. V podzemí, kde bežne vidíme len tmu, resp. šedo, vyčarili prednášatelia podzemie v krásnych farbách, priniesli k nám ozajstné čaro podzemia výbornými fotografiami, ako i sprievodným slovom. Záverom sa zapojili i poslucháči, v bohatej záverečnej diskusií. Vďaka prednášateľom i poslucháčom.

Obr1

obr2

obr3

obr4

Baníctvo vo „Vlastivednom zborníku SPIŠ 11“.

Zborník Spiš

Vlastivedný zborník je prezentáciou odbornej činností Spišského múzea, ale i prezentáciou historických a spoločenských aktivít odborníkov Spiša.

Zborník má spoločensko – historickú a prírodovednú časť, kde sú odborné príspevky a štúdie , ktoré sú prezentáciou najnovších výskumov. Je potešiteľné, že medzi príspevky sa dostali i príspevky, ktoré sú príspevkami renomovaných baníckych odborníkov Mgr. Lacka PhD, Ing. Mariána Jančuru CSc. a Mgr. Lukáša Pateru.

Témou príspevku Mgr. Lacka je „Baníctvo v gelnickom Turzove do polovice 19. storočia“.  Ing. Marián Jančura prispel do publikácie históriou „Banícke osady na území Spišskej Novej Vsi v prvej polovici 19. storočia“. Mgr. Lukáš Patera „Z dejín montánnej ozubnicovej železnice Žakarovce - Maria Huta vo svetle najnovších výskumov“.

Uvedené banícke príspevky boli vysoko hodnotené na prezentácií zborníka 29. marca 2023 v Pivničke Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Sadrovec v Banícko - energetickom centre.

Sadrovec

Banícky spolok Spiš a Východoslovenské kameňolomy s.r.o pripravili na 21. marec 2023 prednášku „HISTÓRIA ŤAŽBY SÁDROVCA - NOVOVESKÁ HUTA“ spojenú s premietaním nového filmu „BAŇA SADROVKA - Štôlňa MARIA“.

Celú akciu sa podujal uvádzať ako konferencier  predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. Pavol Regec. Po úvodnom slove nasledovala prednáška Ing. Daniela, ktorý poukázal na prieskum a ťažbu sadrovca ešte pred rokom 1848, kedy prišli do Novoveskej Huty francúzsky utečenci. Uviedol i prvé využitie sadrovca priamo na mieste - „Kameninová továreň Huta“.  Ing. Stanislav Rákoš, predniesol úvod k filmu, poďakoval sa spolupracovníkom, ktorý pracovali na príprave filmu. Premietaný nový film „Baňa sadrovka – Štôlňa Maria“, ukázal krásy Spiša, históriu bane, ťažbu, dopravu, úpravu, vodohospodárstvo, laboratória, odberateľov sadry a anhydritu. Nasledovala bohatá diskusia na ktorú odpovedal Ing. Rákoš, Ing. Hudý a Ing. Daniel.

Podľa vyjadrení účastníkov jednalo sa o veľmi úspešnú akciu.

Banícky spolok Spiš sa i týmto spôsobom chce poďakovať Ing. Rákošovi a Ing. Hudému i za to, že tento film budeme môcť premietať  žiakom škôl, ktorí navštívia našu „Banícku expozíciu Spiša“.

                                                                                 Ing. Jozef Daniel

Funkcie spolku

Predseda spolku

I . Schôdza novozvoleného výboru Baníckeho spolku Spiš

Dňa 28. 2. 2023 sa streli členovia novozvoleného výboru, aby sa rozdelili jednotlivé funkcie vo vedení spolku. Schôdzi predsedal novozvolený predseda spolku Ing. Pavol Regec.

Na jeho návrh boli jednotlivé funkcie vedenia spolku rozdelené nasledovne:

 • Jozef Daniel              -  podpredseda spolku
 • Jozef Košťál             -  podpredseda spolku
 • Ján Čuj             -  tajomník spolku a pokladničné operácie
 • Martina Murzová             -  marketingový manager
 • Viktor Daniel             -  člen,  kronikár, fotograf
 • František Stuhlák           -  člen, propagačná činnosť
 • Anna Kačírová              -  člen, ved. spevokolu Šachtár
 • Vladimír Čech            -  člen, spolupráca s mestom a organizáciami
 • Marián Jančura CSc. -  ved. sekcie histórie baníctva
 • Ján Jaško -  ved. sekcie tradičných baníckych podujatí

Revízna komisia bude v nasledujúcom volebnom období pracovať nasledovne:

Jozef Slamený                                  -  predseda

Ing. Ján Fulka                                   -  člen

Mária Jančurová                             -  člen       

 

V Spišskej Novej Vsi 28. 2. 2023                                                    Ing. Pavol Regec

                                                                                                predseda Baníckeho spolku Spiš

 

Vedenie BS

Valné zhromaždenie 2023 Baníckeho spolku Spiš.

Rok 2022 bol rokom 555 výročia spomienok na prvý banícky spolok v Spišskej Novej Vsi, Spolok sv. Barbory. Rok 2023 je zase 15 rokom činností nášho spolku.

 1. februára 2023 sa zišli členovia BSS a hostia na 14. Valnom zhromaždení  spolku, aby vyhodnotili činnosť BSS za rok 2022 a v Kalendáriu, pláne činností na rok 2023 si určili ďalšie smery svojho pôsobenia.

Minútou ticha sme si spomenuli na nášho predsedu Ing. Vladimíra Klauča. Potom nasledoval obvyklý program VZ a to prednesenie správy o činností spolku za rok 2022, správa o hospodárení, správa revíznej komisie kalendárium a ekonomický plán na rok 2023. Na VZ 2023 sa volilo i nové vedenie spolku. Novým predsedom spolku sa stal dlhoročný člen vedenia spolku Ing. Pavol Regec. Vo výbore budú v ďalšom funkčnom období pracovať: Ing. Jozef Daniel, Ing. Jozef Košťál, Ing. Ján Čuj, Ing. Marián Jančura, Martina Murzová, Anna Kačírová, Viktor Daniel, Ing. Ján Jaško, Ing. Vladimír Čech,, František Stuhlák. V revíznej komisií Jozef Slamený (predseda), Ing. Fulka a Maria Jančurová.

S úctou je potrebné poďakovať sa starému výboru, ale i všetkým členom, spolupracovníkom a organizáciám,  ktorí sa pričinili o dobré meno spolku a pomáhali pri organizovaní a realizácií jednotlivých akcií v zložitom roku 2022. Novému  riadiacemu  výboru spolku želáme mnoho zdaru  úspechov v činností s Baníckym pozdravom

ZDAR  BOH !                                                                           Banícky spolok Spiš

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice