English Slovak

Aktuality

KVETY BANÍ II

Pozvánka

Kvety baní II

Valné zhromaždenie 2024 Baníckeho spolku Spiš

Dňa 22. februára 2023  sa zišli členovia BSS a hostia na 15. Valnom zhromaždení  spolku, aby vyhodnotili činnosť BSS za rok 2023 a v  pláne činností na rok 2024  určili ďalšie smery svojho pôsobenia.

VZ moderovala p. M. Murzová. Správu o činností spolku za rok 2023 predniesol predseda spolku Ing. Pavol Regec. Nasledovala  správa o hospodárení, správa revíznej komisie.  Plán práce na rok 2024 a ekonomické zhodnotenie  roku  2023, ako i plán rozpočtu na rok 2024.

Namiesto odstupujúcich členov revíznej komisie spolku p. M. Jančurovej a Ing.J. Fulku boli zvolení na VZ za  jej členov p. Magda Maďarová a p. Lendacká.  

V diskusií vystúpilo niekoľko účastníkov k činností spolku, jej ďalšiemu pôsobeniu, ako i k 2% z dane z prímu.

Po VZ , pri občerstvení a pri piesňach spevokolu Šachtár si účastníci vymieňali názory a predstavy o pôsobení spolku a potrebe zaistenia finančných prostriedkov k jeho ďalšej činností.

S úctou je potrebné poďakovať sa výboru, ale i všetkým členom a organizáciám,  ktorí sa pričinili o dobré meno spolku a pomáhali pri organizovaní a realizácií jednotlivých akcií v  roku 2023.

S baníckym pozdravom                                                                               ZDAR  BOH ! 

 

Návrh plánu práce na rok 2024

1.Zorganizovať stretnutie vedenia BSS s primátorom mesta Spišská Nová Ves, ohľadne úpravy mesačných platieb za služby energií v multifunkčnom centre.                                                    

Zodp.: predseda BS, Ing. Jaško, Ing. Čuj                  Termín:  02/2024 

                                                                                                      

 2.Viesť elektronickú stránku BSS o aktuálne informácie zabezpečiť jej pravidelné dopĺňanie.                                  

Ing. Daniel J., RNDr. Daniel S.                                                 úloha trvalá

 1. Rozbor činnosti muzeálnej expozície v roku 2023, prínos pre BSS a návrh na zlepšenie návštevnosti pre študentov škôl . Ing. Čuj   02/2024       
 2. Valné zhromaždenie BSS

predseda BSS                                                                             22.2.2024           

 1. BSS zorganizuje exkurziu do priestorov baníckeho cechu Poráč, do banskej štôlni a na šachtu Poráč

predseda BSS                                                                         02- 03/2024

 1. Účasť BSS na Valného zhromaždenia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenská v Banskej Štiavnici spojené s voľbami ZBSaC predseda BSS                                                                             21.3.2024   
 2. Zorganizovať výlet detí do obce Poráč s prehliadkou bývalej štôlne a povrchu šachty Poráč. Max. počet účastníkov 20 - 25.                                                    p. M. Murzová                                                                         máj – jún 2024                                          
 3. Slávnostné otvorenie a prehliadka náučného banského chodníka v Novoveskej Hute, po obnove náučných banských tabúl a značiek

 Ing. Daniel J.,  p. V.Daniel

 1. Príprava na vydanie 7. diela Technických baníckych a hutníckych pamiatok Spiša pod názvom „Hnilecké údolie“.

 Ing. Jančura, Ing. Daniel                     Po schválení žiadosti BSS MK SR.

                                                                                                          

 1. Účasť na stretnutí 18. Európskych baníckych a hutníckych dní v Bad Ischly v Rakúsku .

Ing. Košťál  s manž.                                                                    24-26.5.2024                                                                                                     

11.Účasť na stretnutí baníckych miest a obci SR v Gelnici                              Ing.  Košťál, Ing.  Čuj  

12..Prehliadka tunela Okruhliak pri Prešove                           

Ing. Jaško                                                                                       06/2024          

13.Výjazd do Poľska , Wengierska Gorka - S1 rýchlost. cesta                         Ing. Jaško, Ing. Košťál  .                                                                 09/2024         

 1. Účasť na stretnutí baníckych miest a obcí ČR v Jílové u Prahy. predseda BSS, Ing. Košťál                                                          14.9.2024   15. Deň baníkov, geológov a  energetikov 2024 v priestore hotela  Preveza.                                                                                   

 predseda BSS, Ing. Čuj

 1. Svätá Barbora- Šachtág 2024 v budove Reduty.

Ing. Košťál, Ing, Čuj                                                                    4.12.2024       

 1. Zorganizovať 5 prednášok v priestoroch Multifunkčného centra počas Ing. Daniel r. 2024 

18.Spolupracovať s Múzeom Spiša pri prednáškových podujatiach.                                        p. Murzová                                                                            počas r.2024  19.Úzko spolupracovať s mestom SNV pri ich kultúrno-spoločenských akciách s využitím nášho Baníckeho spevokolu.                   

 1. Murzová, p. Kačírová počas r. 2024
 2. Zorganizovať spevácku súťaž spevokolov s baníckou tematikou s finančnou podporou mesta SNV.
 3. Murzová, p. Kačírová 10/2024

V Spišskej Novej Vsi

                                                                 Ing. Pavol Regec

                                                    predseda Baníckeho spolku Spiš  

 

vs2024

vs2024

vs2024

vs2024

Prednáška MOSTY SPIŠA

Dňa 20. februára sa zišlo viac než 50 poslucháčov v Multicentre Baníckeho spolku , aby si vypočulo prednášku M. Greisela „ Mosty Spiša“.

Autor predniesol prednášku doplnenú o veľké množstvo kvalitných materiálov a to všetkých druhov, ako i ich konštrukcií.

Prvé mosty sa začali stavať v 13. storočí a prvý popis je zo 14. storočia (most v Spišskom Hrhove a most Barbakán v Bardejove).

Medzi 10  najkrajších historických mostov  boli vybrané Most v Spišskom Hrhove a v Dravcoch zo Spiša.

Veľmi pekný diskusný príspevok k mostom predniesla i p. Dana Rosová počas bohatej diskusie.

Ďakujeme p. M. Greiselovi z Tovarišstva Poráčskeho baníctva za veľmi kvalitnú a zaujímavú prednášku, doplnenú o množstvo obrázkov mostov i s ich detailmi a zaujímavosťami.

mosty Spiša

Barborská slávnosť so skokom cez kožu 2023

Dňa 5. decembra 2023 v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnili sa tradičné Barborské slávností 2023. Po slávnostnom nástupe, privítaní, slávnostnej básni v podaní  L. Frankoviča boli volení funkcionári Barborských slávností, pričom vedením „Slávneho, vysokého a neomylného prezídia“ sa stal slávny semester  Mg. Valter Kirol.

K priebehu slávnostného šachtágu sa pristúpilo s plnou vážnosťou a striktne s dodržaním paragrafov  „Pivného zákona“. Dohľad nad jeho dodržaním a priebehom Barborských slávností vykonával Ing. Jozef Badár. Miesto v prezidiálnej tablici prijali Ing. P. Regec, Ing. P. Flodr, PhDr. P. Roth, Ing. J. Daniel.

Svätenie piva (dupláka) slávnostne urobil Mgr. Lukáš Frankovič, za spoluúčastí speváckeho zboru „Šachtár“, pod vedením kantora p. Ambróza Pačnára a pivného dispečera p. Františka Stuhláka.

Po slávnostnom prípitku čestného predsedu Ing. Badára sa skokom cez kožu stali čestnými členmi Baníckeho spolku Spiš:

 • Ján Novák – riaditeľ firmy Lesy mesta SNV - kmotor Ing.Regec,
 • Andrej Cpin – poslanec MsZ – kmotor Ing. Koštál,
 • Dávid Demečko – zástupca primátora – kmotor Viktor Daniel
 • Ondrej Kelner – starosta obce Nálepkovo – kmotor Ing. Čech.

Súťaž v pití piva vyhral Ing Stanislav Gonda a p. Eva Regecová.

Odovzdané boli gratulačné listy členom spolku pri príležitostí ich životných jubileí. Ďakovné listy s poďakovaním  za spoluprácu s BSS boli odovzdané:

-pánovi Adnanovi Akramovi – za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní baníckych dní a šachtágov.

-  RNDr. Slavomírovi Danielovi – za realizáciu a vedenie internetovej stránky

- pánovi Jaroslavovi Bašistovi – za grafickú úpravu nových tabúľ pri obnove

Banského náučného chodníka v Novoveskej Hute.

- Lesom mesta Spišská Nová Ves – za výpomoc pri obnove Banského náučného chodníka v Novoveskej Hute.

- Strednej odbornej škole v Spišskej Novej Vsi – za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní baníckych šachtágov.

Záverečné slovo mal predseda BSS Ing. Pavol Regec.

Je možné hodnotiť tohoročné Barborské slávností, čo sa týka prevedenia, ako jedny z najúspešnejších a je potrebné sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o ich zdarný priebeh.

bs2023_01

bs2023_02

bs2023_03

bs2023_04

bs2023_05

bs2023_06

bs2023_07

bs2023_08

bs2023_09

bs2023_10

bs2023_11

Foto: V. Daniel

DEŇ BANÍKOV BANÍCKEHO SPOLKU SPIŠ 2023

15 výročie

Dňa 15.9.2023 sa zišlo viac ako 60 členov Baníckeho spolku Spiš a hostia za mesto Spišská Nová Ves – Ing. Bečarik, Ing. Geletka a A. Akram, starostka Spišských Tomášoviec Mgr. Zuzana Nebusová, Smižian Mgr. Miroslava Szitová, PhD., Žakaroviec Ing. Štefan Tulipán, ako i predseda Baníckeho cechu Slovinky Gabriela Kopnická, v turistickom zariadení na území Slovenského raja Čingov – IHLA.

Cieľom stretnutia bolo nielen pripomenutie si Dňa baníkov, hutníkov a energetikov, ale tiež 15 rokov činností Baníckeho spolku Spiš.

Slávnostná časť stretnutia uviedla konferencierka Maťa Murzová. Banícky spevokol Šachtár zaspieval na začiatku programu hymnickú pieseň a na konci Banícku hymnu,

Hlavný prejav predniesol predseda BSS Ing. P. Regec, ktorý spomenul činnosť BSS počas jeho 15 ročnej existencie a hlavnú činnosť spolku v Baníckom roku 2022 – 2023. Účastníkom bolo odovzdané 8 číslo Baníckeho slova venované hlavne činností za 15 rokov jeho aktívnej práce.

Po jeho prejave nasledovali pozdravné  prejavy jednotlivých hostí.

V kultúrnej častí vystúpila tanečná skupina Montana, ktorá uchvátila účastníkov sviežimi tancami.

V športovej častí sa súťažilo v šípkach – 1. miesto Kupčík, 2. mieto Maniak, 3. miesto Neuzerová, šipky detí – Rorgáč D., Forgáč M., Majochová, loptičky dospelý - Janíček, Kupčík, Neuzerová, loptičky deti – Forgáč D., Majochová, Forgáč M.,  plechovky – Tulipán, Maniak, Maniaková, plechovky detí – Forgáč D., Forgáč M. Majochová,petang – Regecová,  Josková, Hanuščinová.

V baníckej súťaží v pití piva zvíťazil u mužov Štefan Tulipán a u žien Eva Regecová.

Nasledoval výborný guláš Michala Pacáka, občerstvenie a zábava.

Je potrebné poďakovať sa všetkým účastníkom za výborne zvládnutie slávnostného stretnutia ale hlavne organizátorom, pracovníkom zariadenia IHLA a sponzorom podujatia mestu Spišská Nová Ves, Uranpresu, polancovi MZ SNV p. A. Akramovi, a zaželať BSS ešte mnoho síl a úspechov v ich ďalšej činností.

                                                                                                         ZDAR  BOH !

Deň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň BaníkovDeň Baníkov

 

 

15. stretnutie Banských miest a obcí Slovenska.

V dňoch 25. - 26. 8. 2023 sa konalo 15. stretnutie BMaO Slovenska v mestách Revúca a Jelšava.

Za BS Spiš sa stretnutia  zúčastnili: Ing. Ján Jaško s manželkou, Ing. Ján Čuj, František Stuhlák a Mária Hanuščinová. Členovia BSS sa zúčastnili na nasledujúcich akciách stretnutia:

- sprievod baníckych a hutníckych spolkov mestom

- ekumenická bohoslužba v Kostole sv. Petre a Pavla, odhalenie tabule sv. Barbory v kostole

- kaštieľný deň na nádvorí Coburgovského kaštieľa, kde sa konal slávnostný ceremoniál:

                -  príhovory primátorov Revúcej a Jelšavy, starostu Ľubeníka a pozvaných hostí 

                - stužkovanie spolkových a cechovných zástav

                - odovzdanie barborského svetla a putovnej zástavy mestu Jelšava

                - odovzdanie vyznamenaní Ministra hospodársva SR 

                - uvedenie knihy "Kvety baní  II" do života od autora Ing, Richarda Kaňu.

               - ukončenie ceremoniálu baníckou hymnou.

Ing. Ján Čuj si na tomto stretnutí prevzal cenu Ministra hospodárstva SR „Za zachovanie baníckych tradícií“.

Následne pokračoval kultúrny program pre všetkých návštevníkov stretnutia. 

Foto: Ing. Ján Jaško                                                                                             Ing. Ján Čuj

Členovia BSS blahoželajú Ing. Čujovi k udelenej cene.

 

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Stretnutie Banských miest a obcí

Posledná prednáška pred prázdninami.

Posledná prednáška pred prázdninami.

Organizátori:  Občianske združenie Banícky spolok Spiš a Tovarišstvo Poráčskeho baníctva

Autor: Miloš Greisel - Tovarišstvo Poráčskeho baníctva

Názov prednášky:   HNILČÍK  HISTÓRIA  A  SÚČASNOSŤ

Termín:   20. júna 2023

Autor oboznámil prítomných so súčasným rozmiestnením osád na Hnilčíku akými bol Štolvek, Cechy,  Zimná dolina, Bindt, Jerohuta, Mraznica, Roztoky, Poľana, Domky s premietnutím vysoko kvalitných zimných a letných  fotografií autora. Mlynárstvo na Hnilčíku po dobu tvania 200 rokov do roku 1951. V ďalšom autor uviedol  „Sedem divov Hnilčíka“, za ktoré považuje

 1. Div povrchové dobývky
 2. Div podzemná gotika - lomené oblúky v ústiach štôlni a v miestach veľkých tektonických porúch, kamenné výstuže postavené na sucho z materiálu, ktorý vydobyli
 3. Div Rozpojovanie hornín pomocou tekutého kyslika - svetový unikát
 4. Div Zavedenie elektriny na Bindt, ako tretie miesto na Slovensku v roku 1893
 5. Div Gáplova sien v štôlni Gezwang
 6. Div Železnice, lanovky, brenzy na území Hnilčíka

7 Div Pamiatkovo chránené stavby na Hnilčíku - Múzeum, škôlka, Banská klopačka na Roztokoch a Bindte, Staré banské domy na Roztokoch, Dom štajgrov, dom vedúceho, nemocnica, Kasíno. Na Bindte dom vedenia závodu, dva sklady výbušnín, ruiny železiarní na Bindte, dom konečnej stanice železničky do Markušoviec.

Záverom autor Miloš Greisel pozval prítomných na návštevu Hnilčíka a to formou fotografií z Banícko – miestnej expozície Hnilčíka, sprístupnenej štôlne Ľudmila, ako i z ďalších miestnych atrakcií.

Obr1

Obr.2

Konferencia „SPIŠSKÁ MEĎ V NOVOVEKÝCH DEJINÁCH“.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 3. – 4. júna 2023, pričom organizátormi boli  

Spišský dejepisný spolok Levoča  a  Banícky spolok Spišská Nová Ves.

Prvý deň sa konali prednášky, po otvorení a úvodných slovách Mgr. Vladimíra Olejníka, PhD., a Ing Pavla Regeca. Postupne predniesli prednášky o spišskej medi  Mgr. Miroslav Lacko, PhD., Mgr. Peter Konečný, PhD.,  Ing. Marián Jančura, CSc., Ing Jozef Daniel, Mgr. Lukáš Patera, Ing. Stanislav Manca, CSc. a Miloš Greisel. K jednotlivým prednáškam bola diskúsia.

Druhý deň, 4. júna, bola exkurzia do Baníckej expozície Baníckeho spolku Spiš, odtiaľ do Hnilčíka (skanzen a fáranie do štôlne Ľudmila), Smolníka (návšteva Heimatstube, Muzeálnej expozícia „Príbeh medi – Smolník“ v podzemných priestoroch v objekte Reštaurácia Alžbeta a banskej expozície manželov Vailicovcov v priestoroch penziónu Marianna). Niektorí členovia exkurzie navštívili na záver Banské múzeum v Gelnici.

Je potrebné poďakovať sa okrem organizátorov a vedenia historickej  Reduty i pracovníkom, ktorí zaistili sprievodcovstvo v jednotlivých banských expozíciách a to Ing. Pavlovi Regecovi a Ing. Jánovi Čujovi – Banícky spolok Spiš, Ing. Mariánovi Jančurovi a Ing. Jánovi Černíkovi – Hnilčík, Blanke Čechovej, Ladislavovi Mackovi, manželom Vasilicovcom – Smolník.                                  

                                                                                                                 Ing, Jozef Daniel

 

cu1

cu2

cu3

cu4

 

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice