English Slovak

Aktuality

Banský chodník v Novoveskej Hute

Dňa 20.6. sa zišli na námestí v Novoveskej Huty členovia BSS spolu s miestnymi  obyvateľmi a pracovníkmi Mestského úradu v SNV, aby slávnostne otvorili novo renomovaný banský chodník v Novoveskej Hute. Na chodníku boli umiestnené nové panely v počte 8 kusov. Panely oproti pôvodným sa líšia hlavne obsahom, ako i väčším množstvom obrázkov, ako i máp. Bolo urobené i nové značkovanie a sprístupnenie chodníka.

Na úvod slávnosti zaspieval banícky spevokol Šachtár banícku hymnickú pieseň „Zdar boh hore“. Slávnosť uvádzala konferencierka p. Murzová. S hlavným prejavom vystúpil Ing. J. Daniel, autor panelov, ktorý predstavil na názornom paneli 8 nových panelov Banského náučného  chodníka.

Historické záznamy NH sú skoro vždy spájané s baníctvom a hutníctvom. O Novoveskej Hute hovoríme, ako o nálezisku a ťažbe 5. nerastov. Sú to: meď, železo, sadrovec. rádioaktívne suroviny – urán a stavebné suroviny – stavebný kameň. Toto, ale i ďalšie historické poznatky obce a baníctva  sú na 8. paneloch banského chodníka. Každý panel má orientačnú mapu, aby turisti vedeli kde sa nachádzajú i  kde je ďalší panel.

Krátky prehľad k Banskému chodníku.

Panel č.1 – námestie Novoveská Huta. Obsah: Náučný banský chodník, Baníctvo 5  nerastov, Barokový most (r. 1740), Novoveské kúpele, Kostol sv. Cyrila a Metoda (1927), Lesy mesta SNV.

Pokračujeme po červenej trase  smerom  na juh ku Kráľovskému prameňu

Panel č.2 - Kráľovský prameň.  Obsah: Ložiko medi, Ložisko železa, Minerály Cu, Fe, História vzniku názvu Kráľovský prameň a Kráľovský potok, Údaje o bani Johanni, Ložisko stavebných surovín.

Odbočíme vpravo po svahu Strážanského kopca k panelu č.3, ktorý je pod Zlomom.

Panel č.3  Muráň.  Obsah: Povrchový uránový lom Muráň, Prírodná rezervácia Muráň,

Odtiaľ je možnosť po žltej značke  – skratka k tabuli 6, po modrej značke na vyhliadku Malý Muráň, pokračovať po červenej k panelu Peter a Pavol.

Panel č.4  Peter a Pavol . Obsah: Medené bane na západ od ložiskového poľa Johanni, Šôlňa č. 35, Banské pole Peter a Pavol, Sstavovská reč baníkov v NH.

Odtiaľ po zvažnici na Vojtechovú osadu a potom na Rybníky

Panel č.5 Rybníky. Obsah: Vodotechnické diela NH, Náhon pre  hutu Ján, Zdroje vody pre SNV, Halda Vojtechová samota, Nález organických zvyškov v perme, Žalezničky a lanovka.

 

Odtiaľ cez Holubnicu k štôlni Horný Bartolomej (sprava prichádza po žltej značke skratka chodníka od panela č. 3 Muráň)

Panel č.6  Horný Bartolomej. Obsah: Štôlňa Horný Bartolomej, Ilonkin prameň, Minerály štôlne, Rudné polia na západ od štôlne Ján (bane Dolovajka, bane Frohnleichnam, Bartholomej a Hufnágel)

Pokračujeme po ceste s odbočkou k Ilonkinému prameňu k areálu Uranpresu,  k panelu  č.7.

Panel č.7 Šachta č.3.  Obsah:  História prieskumu na urán, Šachta č.3 v NH, Rádioaktívne minerály a vek U zrudnenia,

Pokračujeme cez námestiev NH do Medvedej dolky, kde pri odpočívadle je posledný panel  č. 8.

Panel č.8  Dobývania sadrovca a anhydritu. Obsah:   História, Minerály, Kameninová továreň (roky 1812- 60 roky19.st.,).

Pokračovalo sa odhalením nových panelov a značkovania baníckych panelov a to Panelu  č.1. Panel odhalili za BSS Ing. Pavol Regec a za mesto SNV Mgr. Mária Dutková.

V ďalšej časti vystúpila za mesto SNV s pozdravným prejavom Mgr. Mária Dutková, a Ing. Pavol Regec, predseda Baníckeho spolku Spiš, ktorý sa v prejave poďakoval osobám a firmám za spoluprácu pri realizácií Banského náučného chodníka a to:

- autorovi panelov Ing. Jozefovi Danielovi a za cenné rady k panelom Ing. Mariánovi Jančurovi CSc.,

- Košickému samosprávnemu kraju – za dotáciu projektu,

- Firme Korál  s.r.o. – Jaroslav Bašista za grafickú úprave panelov,

- Firme PARMAS s.r.o, - tlač a zhotovenie panelov

- Firme Spoločnosť Lesy mesta SNV s.r.o .  za zhotovení a zabudovanie   podstavcov a panelov,

- Rudolfovi Bötcherovi za značkovanie chodníka,

- ako i ďalším pracovníkom BSS za pomoc pri realizácií úlohy

Záverom zaspievali členovia Baníckeho spevokolu Šachtár Banícku hymnu.

 

Banícky spolok Spiš plánuje v ďalšom pripraviť novú publikáciu :“Naučný banský chodník Novoveská Huta“, ako i napojenie chodníka v Novoveskej Hute na chodníky na Hnilčíku a to po získaní prostriedkov na ich realizáciu.

Odporúčame absolvovať  prechádzku po  Náučnom banskom  chodníku s možnosťou voľby dlhších, alebo kratších verzií chodníka,  v peknom atraktívnom prírodnom prostredí, s možnosťou nádherných pohľadov na Vysoké Tatry, Novoveskú Hutu, Spišskú Novú Ves, Slovenský raj, Levočské vrchy, ako i ďalšie obce a zaujímavostí Spiša. Trasa  vedie pomerne členitým horským terénom s možnosťou jeho absolvovania aj na bicykli, a v zime i na lyžiach.

Budeme radi, keď zhodnotíte výber trasy, ako i kvalitu informácií, ktoré sme na tejto  trase spracovali vo forme 8 nových panelov.

                                                                                         Banícky spolok Spiš

 

Huta 1

Huta 2

Huta 3

Huta 4

Huta 5

Huta 6

Huta 7

Foto: V. Daniel, M. Greisel

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice