English Slovak

Aktuality

Baníctvo vo „Vlastivednom zborníku SPIŠ 11“.

Zborník Spiš

Vlastivedný zborník je prezentáciou odbornej činností Spišského múzea, ale i prezentáciou historických a spoločenských aktivít odborníkov Spiša.

Zborník má spoločensko – historickú a prírodovednú časť, kde sú odborné príspevky a štúdie , ktoré sú prezentáciou najnovších výskumov. Je potešiteľné, že medzi príspevky sa dostali i príspevky, ktoré sú príspevkami renomovaných baníckych odborníkov Mgr. Lacka PhD, Ing. Mariána Jančuru CSc. a Mgr. Lukáša Pateru.

Témou príspevku Mgr. Lacka je „Baníctvo v gelnickom Turzove do polovice 19. storočia“.  Ing. Marián Jančura prispel do publikácie históriou „Banícke osady na území Spišskej Novej Vsi v prvej polovici 19. storočia“. Mgr. Lukáš Patera „Z dejín montánnej ozubnicovej železnice Žakarovce - Maria Huta vo svetle najnovších výskumov“.

Uvedené banícke príspevky boli vysoko hodnotené na prezentácií zborníka 29. marca 2023 v Pivničke Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice