English Slovak

Aktuality

Barborská slávnosť so skokom cez kožu 2023

Dňa 5. decembra 2023 v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnili sa tradičné Barborské slávností 2023. Po slávnostnom nástupe, privítaní, slávnostnej básni v podaní  L. Frankoviča boli volení funkcionári Barborských slávností, pričom vedením „Slávneho, vysokého a neomylného prezídia“ sa stal slávny semester  Mg. Valter Kirol.

K priebehu slávnostného šachtágu sa pristúpilo s plnou vážnosťou a striktne s dodržaním paragrafov  „Pivného zákona“. Dohľad nad jeho dodržaním a priebehom Barborských slávností vykonával Ing. Jozef Badár. Miesto v prezidiálnej tablici prijali Ing. P. Regec, Ing. P. Flodr, PhDr. P. Roth, Ing. J. Daniel.

Svätenie piva (dupláka) slávnostne urobil Mgr. Lukáš Frankovič, za spoluúčastí speváckeho zboru „Šachtár“, pod vedením kantora p. Ambróza Pačnára a pivného dispečera p. Františka Stuhláka.

Po slávnostnom prípitku čestného predsedu Ing. Badára sa skokom cez kožu stali čestnými členmi Baníckeho spolku Spiš:

  • Ján Novák – riaditeľ firmy Lesy mesta SNV - kmotor Ing.Regec,
  • Andrej Cpin – poslanec MsZ – kmotor Ing. Koštál,
  • Dávid Demečko – zástupca primátora – kmotor Viktor Daniel
  • Ondrej Kelner – starosta obce Nálepkovo – kmotor Ing. Čech.

Súťaž v pití piva vyhral Ing Stanislav Gonda a p. Eva Regecová.

Odovzdané boli gratulačné listy členom spolku pri príležitostí ich životných jubileí. Ďakovné listy s poďakovaním  za spoluprácu s BSS boli odovzdané:

-pánovi Adnanovi Akramovi – za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní baníckych dní a šachtágov.

-  RNDr. Slavomírovi Danielovi – za realizáciu a vedenie internetovej stránky

- pánovi Jaroslavovi Bašistovi – za grafickú úpravu nových tabúľ pri obnove

Banského náučného chodníka v Novoveskej Hute.

- Lesom mesta Spišská Nová Ves – za výpomoc pri obnove Banského náučného chodníka v Novoveskej Hute.

- Strednej odbornej škole v Spišskej Novej Vsi – za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní baníckych šachtágov.

Záverečné slovo mal predseda BSS Ing. Pavol Regec.

Je možné hodnotiť tohoročné Barborské slávností, čo sa týka prevedenia, ako jedny z najúspešnejších a je potrebné sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o ich zdarný priebeh.

bs2023_01

bs2023_02

bs2023_03

bs2023_04

bs2023_05

bs2023_06

bs2023_07

bs2023_08

bs2023_09

bs2023_10

bs2023_11

Foto: V. Daniel

Kalendárium

Prispejte na činnosť Banského spolku Spiš !

Suma

Aktuality KOCR Košice